top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ๒๑ แฟ้มมาตรฐาน PDF Print E-mail
Written by สุโพชฌงค์   
Thursday, 22 December 2011 15:12
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก ในรูปแบบ ๒๑ แฟ้มมาตรฐานในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งนี้จากต้นสังกัด ยกเว้นค่าอาหาร เบิกจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ถ้าหน่วยงานใดต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลเข้าร่วมประชุมสามารถเปลี่ยนได้ แต่ไม่เกินโควต้าที่กำหนด
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (21fileubon.pdf)21fileubonรายละเอียด307 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249