top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


โครงการ/ กิจกรรม รมต.สธ. 26 ตัวชี้วัด PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Monday, 26 December 2011 11:36

 สรุปโครงการ/ กิจกรรมและตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 26 ตัวชี้วัด  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 (2 file)  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/213(3).pdf www.amno.moph.go.th/amno_new/files/213.doc

Last Updated on Monday, 26 December 2011 12:28
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249