top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 06 January 2012 14:03

 

                  เมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ภารกิจ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายนพวัชร สิงหฺ์ศักดิ์ดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานเปิดกิจกรรม   โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกระโดดเชือกเพื่อนักเรียนแข็งแรง การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ และการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

                   สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมฯ และ การแข่งขันกระโดดเชือกเพื่อนักเรียนแข็งแรง มีดังนี้

                   ผลการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๔

                        ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำย่านาง อำเภอปทุมราชวงศา ผลงาน น้ำสมุนไพรอ่อนหวาน

                        รองฯอันดับ ๑ โรงเรียนมิ่งมงคล อำเภอเมือง              ผลงาน นวดฝ่าเท้า

                        รองฯอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน ผลงาน ตู้ยาบอกสัดส่วน

                ผลการ แข่งขันกระโดดเชือกเพื่อนักเรียนแข็งแรง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๔

                         ชนะเลิศ                     โรงเรียนบ้านนายม  อำเภอเมือง

                        รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลพนา  อำเภอพนา

                        รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน  อำเภอหัวตะพาน

alt

 

ภาพ/ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Last Updated on Friday, 06 January 2012 14:06
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249