top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 23 January 2012 14:52

ด่วนที่สุด ! การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ประจำปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ด้วยโปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว ของสำนักบริหารการสาธารณสุข www.phdb.moph.go.th (ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำเนาแจ้งเวียน ผอ.โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง) แล้วนั่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ตามเอกสารแนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Healthy Migants Report.pdf

Last Updated on Monday, 23 January 2012 15:53
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249