top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter












Main Menu

แบนเนอร์


















 


รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 และรายงานอื่นๆ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 23 January 2012 14:57

รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 และรายงานอื่นๆ

1. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/CoverageAmnat 55(3).xls

2. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ความคร�_บคลุมระดับ ประเทศ 10012555.xls

3. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/RANKING_Dec 54_10012555.xls

Last Updated on Monday, 23 January 2012 15:53
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249