top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ปี ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 25 January 2012 15:05

โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ปี ๒๕๕๕  ตามที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน สสจ.อำนาจเจริญ ได้ร่วมอบรมโปรแกรมดังกล่าว ได้มีแนวทางในการดำเนินงานระบบการจดทะเบียนการเกิด ดังนี้ รายละเอียดโครงการตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Development of the registration of birth.pdf

  1. หน่วยบริการ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ โหลดแบบลงทะเบียนใช้งานระบบออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/form_registration.pdf

กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง ส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ที่ Fax. 045-451512-3 ต่อ 101 หรือ ศูนย์บริหารงานทะเบียน สปสช. Fax. 02 - 1439745 โดยตรง เพื่อลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม

  2. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมจัดทำบัตรประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) (กรณียังไม่มี) และขอรหัสลับ (PIN CODE) จากอำเภอ/เทศบาล ในพื้นที่ที่ออกบัตรประชาชน (กรณีมีปัญหาแจ้ง สนบท. โทร. 02-7917515 , 02-7917524 - 5

  3. หน่วยบริการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ดการ์ด หรือ เครื่องสแกนไว้สำหรับบันทึกลายเซ็นต์ผู้คลอด แพทย์ผู้ทำคลอด และเจ้าบ้าน

  4. หน่วยบริการแจ้งเลขที่บ้านโรงพยาบาล (เลข 11 หลัก) และเลขที่หนังสือรับรองการเกิดลำดับสุดท้ายที่ออก ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (เพื่อดำเนินการ Setting ในระบบให้เป็นค่าตั้งต้นของเลขที่หนังสือรับรองการเกิด)

  5. หน่วยบริการสามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรมฯ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ได้ตามไฟล์ที่แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/manual.zip

  6. หน่วยบริการเริ่มใช้โปรแกรมการออกหนังสือรับรองการเกิด

                *** ตามรูปแบบตัวอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญ จะสามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน โดยบันทึกผ่านโปรแกรม HospXP ได้เลย แล้วส่งออกเป็นรูปแบบเท็กซ์ไฟล์ .txt แล้วสามารถเข้าโปรแกรม พร้อมทั้งอัพโหลดข้อมูลลงโปรแกรมรับรองการเกิด ได้เลยจะลดภาระได้ดียิ่งขึ้น

 

Last Updated on Wednesday, 25 January 2012 15:52
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249