top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมวิชาการ PDF Print E-mail
Written by สุโพชฌงค์   
Thursday, 26 January 2012 15:02

ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องการนำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ

Download

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (สแกนน้าพิม.pdf)work meetting skillประชุมวิชาการ การนำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ460 Kb
Last Updated on Wednesday, 01 February 2012 04:53
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249