top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอความร่วมมือในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 10 February 2010 16:59

                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   ในการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และ รูปภาพประชากรในเขตรับผิดชอบ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Scan.pdf)Scan.pdf 22 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249