top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ คณะที่ 1 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 14 February 2012 14:56

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Modify_indicator_1.rar

เรียน ท่านผู้รับผิดชอบการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 55 ระดับจังหวัดและอำเภอ  ทางสำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คณะที่ 1 บางตัวชี้วัด ขอให้แก้ไขตามไฟด์ที่แนบมาพร้อมนี้ ...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Last Updated on Tuesday, 14 February 2012 14:57
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249