top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 2555 PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Tuesday, 21 February 2012 08:33

                   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ, ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ, นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 11:57
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249