top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การจัดระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 28 February 2012 14:10

การจัดระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน  ตามหนังสือ ที่ อจ 0027.003 / ว 155 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2555  เอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ดู ภาคผนวก ข  หน้า 99 เป็นต้นไป)www.amno.moph.go.th/amno_new/files/321.doc เอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และแบบสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน (ดู ส่วนที่ 4  หน้า 44-100 )www.amno.moph.go.th/amno_new/files/321.pdf

Last Updated on Tuesday, 28 February 2012 16:24
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249