top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และรายงานอื่นๆ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 08 March 2012 16:40

รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และรายงานอื่นๆ

 

1. รายงานความครอบคลุม ณ สิ้น ก.พ. 2555 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/CoverageAmnat 55_8Feb55.xls

 

2. รายงานการจัดอันดับความครอบคลุมระดับประเทศ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Coverage_Coutry08032555.rar

 

3. รายงานการจัดอันดับความครอบคลุมระดับหน่วยบริการ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/RANKING_Feb55_08032555.xls

 

Last Updated on Thursday, 08 March 2012 16:43
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249