top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


หนังสือถึงนายอำเภอ/ร.ร.ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนสมาชิก PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข   
Thursday, 15 March 2012 12:34

หนังสือแจ้งนายอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงเรียน,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าค่าย Camp 9

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/camp9(1).pdf

Last Updated on Thursday, 15 March 2012 15:11
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249