top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 5-2555 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 30 March 2012 09:25

ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 5-2555 ระหว่าง

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กทม.

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/R2R.pdf

Last Updated on Friday, 30 March 2012 10:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249