top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิทุกหน่วยบริการร่วมประชุม PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 11 April 2012 16:09

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิทุกหน่วยบริการร่วมประชุมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2555  ในวันที่  18  เมษายน  2555 นี้  โดยมีท่าน สสจ.อจ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555  ส่วนหนังสือเชิญประชุมอยู่ในระหว่างเสนอท่าน สสจ.อจ. ลงนาม  จึงประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนแต่ละหน่วยบริการทุกแห่งในสังกัด สสจ.อำนาจเจริญ ทราบล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Meeting Register 55.doc

Last Updated on Wednesday, 11 April 2012 16:22
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249