top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอให้ดำเนินการจัดเก็บและส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Wednesday, 18 April 2012 10:28

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GPP_2555.pdf

http://www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GPP_2554-2(2).pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GPP_New2554-SSJ(1).xls

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (data_old2553.rar)ทบทวนข้อมูลปี2553 610 Kb
Last Updated on Wednesday, 18 April 2012 12:04
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249