top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งเวียนอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2555 PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Thursday, 03 May 2012 08:58

                   ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งยกเลิกอัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดไว้เดิม (ฉบับเดือนมีนาคม 2554) โดยให้ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือนมีนาคม 2555) แทน

                   จึงแจ้งเวียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

          1. หนังสือเวียน  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Docrateperunit.pdf

          2. อัตราราคางานต่อหน่วย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Rateperunit.PDF

Last Updated on Thursday, 03 May 2012 11:46
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249