top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ส่งรายงานควบคุมภายใน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 15 May 2012 09:48

ขอให้ส่งรายงานควบคุมภายใน ภายในวันที่ 18 พค 55  ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้

1.จัดทำ Work Flow 4 กิจกรรมหลัก

   1.1การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิจ่ายตรงข้าราชการและสิทธิ UC

   1.2การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิเบิกต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

   1.3การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา เวชภัณฑ์และวัสดุ)

   1.4การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี(วัสดุสำนักงาน เงินบำรุง)

2.รายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.2)

3.รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปอ.3)

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (FAI55.rar)FAI55 444 Kb
Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 10:05
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249