top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 15 May 2012 12:48

ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด  โดยมีเป้าหมายดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ห้องคลอด จำนวน 2 คน หรือตามแต่จำนวนของแต่ละโรงพยาบาล / ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ จำนวน 1 คน / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ใน รพท./รพช./สสอ. ทุกแห่งๆละ 1 คน ในวันพุธที่  16  พฤษภาคม  2555  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อจ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Meeting new born.pdf

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 13:01
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249