top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ด่วน ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ปีงบประมาณ 2556 PDF Print E-mail
Written by พยนต์ ยืนยง (ICT)   
Thursday, 24 May 2012 13:46

     ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง ที่มีรายชื่อในเอกสาร ที่แนบมา เข้าร่วมประชุมรับฟังการพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ปีงบประมาณ 2556 สำหรับหน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19 มิย. 2555 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
     >>> DOWNLOAD<<<

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249