top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ระเบียบฯงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 28 May 2012 10:03

                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒  ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ รายละเอียดตามไฟล์แนบ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/SALA.pdf


(นางสาววาสนา   คำทอง  :งานธุรการ)  

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249