top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ส่งสำเนาหนังสือฯ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพฯ ด้านการเดินทาง PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 31 May 2012 10:27

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอส่งหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๐)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/State 10.pdf


โดย  นางสาววาสนา  คำทอง  งานธุรการ

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249