top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รับสมัครหน่วยบริการใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 05 June 2012 15:20


         สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ


       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งหน่วยบริการในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี ๒๕๕๖ สามารถแสดงความจำนงผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย

     www.amno.moph.go.th/amno_new/files/NewP_56.rar

Last Updated on Tuesday, 05 June 2012 16:23
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249