top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ด่วนที่สุด เรื่องการจัดทำเอกสารมอบหมายงานในหน้าที่ นพ.สสจ.อจ. PDF Print E-mail
Written by ดำรงรัตน์ ลือนาม   
Wednesday, 06 June 2012 14:38

     ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทำเอกสารมอบหมายงานในหน้าที่ จำนวน ๔ ชุด ส่งมายัง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อจ. ภายในวันที่ ๑๒ มิย. ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้

 >>>Download<<<

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249