top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 13 June 2012 13:30

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/

        สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง

              ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี จะดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือน มิถุนายน - ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕

              ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของท่าน เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/P_56.rar

Last Updated on Thursday, 14 June 2012 20:21
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249