top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 19 June 2012 09:48

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม.  เมื่อวันที่  12  มิ.ย. 2555  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ซึ่งจากเดิมใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่  14  มิ.ย. 2555  อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกจนถึงวันที่  14  ธ.ค. 2555 เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ  โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/article_20120614151409.pdf

Last Updated on Tuesday, 19 June 2012 11:03
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249