top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 19 June 2012 11:04

            ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 22-23 มิย 55 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร เบิกค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารจากโครงการ ส่วนค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด  ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 20 มิย 55 ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Plan55.rar

Last Updated on Tuesday, 19 June 2012 11:09
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249