top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสิทธิย่อยอัตโนมัติ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 19 June 2012 11:12

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสิทธิย่อยอัตโนมัติ  โดยเจ้าตัวไม่ต้องกรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนสิทธิย่อยแต่ประการใด  เพื่อประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการของประชาชนและการให้บริการของหน่วยบริการในระบบ  โดยจะดำเนินการในกรณีที่มีอายุครบ  12  ปีบริบูรณ์(บัตร 71 ที่หมดอายุ)  และ  ผู้ที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์(บัตร 89 ที่หมดอายุ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Promote the improvement of the automatic.pdf

Last Updated on Tuesday, 19 June 2012 14:51
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249