top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การอบรมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรค ให้รหัสโรคและใช้Coding guidelines PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 20 June 2012 14:49

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกประจำหน่วยบริการทุกแห่งใน ทุกสังกัดของจังหวัดอำนาจเจริญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยโรค ให้รหัสโรคและใช้Coding guidelines for PCU ในวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฝ้ายขิดและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ดูรายละเอียดหน้าเวบต์ไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยหมดเขตส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

Download

Last Updated on Thursday, 21 June 2012 14:41
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249