top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Thursday, 28 June 2012 09:24

          ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ละปีงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยบริการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานผลการดำเนินงานลงในเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น

          เนื่องจาก การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบลงทุน งบค่าเสื่อม ของแต่ละปีงบประมาณยังไม่เป็นที่สิ้นสุดของกระบวนการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงให้หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1. ให้หน่วยบริการ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และหากมีงบประมาณคงเหลือให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้ดำเนินการและจัดส่งรายงานให้จังหวัดทราบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
          2. สำหรับงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 ให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกวันที่ 10 ของเดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกโครงการ
          ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงให้ดำเนินการเหมือนเดิม และให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
Last Updated on Friday, 29 June 2012 09:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249