top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งการจัดสรรงบ Ontop Payment อำนาจเจริญ ปี 2555 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ   
Friday, 20 July 2012 13:19

สสจ.อำนาจเจริญ ขอแจ้งรายละเอียดผลการจัดสรรงบตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Ontop Payment) ปี 2555 ซึ่ง สปสช.เขต 10 อุบลฯ โอนเงินให้ กับ รพ.แม่ข่ายแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.2555

ขอให้ CUP ทุกแห่ง รวบรวมแผนปฏิบัติการ/โครงการของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ ภายในวันที่ 10 ส.ค.2555 ด้วย

 

หนังสือแจ้งการจัดสรร www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent ontop amnat 55.pdf

ผลการจัดสรร Ontop  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/total budget Ontop 55.pdf   และ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/result Ontop amnat 55.pdf

เกณฑ์ Ontop และ แนวทางการประเมิน   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/criteria ontop55.pdf

Last Updated on Friday, 20 July 2012 13:22
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249