top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมมหกรรมวิชาการเขต13 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 27 July 2012 15:27

 ขอเชิญ คณะกรรมการ

  ขอเชิญคณะกรรมการมหกรรมวิชาการสุขภาพดีวิถีไทย เครือข่ายบริการที่ 10 และงานมุฑิตาจิต เขต 13 เข้าร่วมประชุมการจัดงานในวันที่ 30 กค 55 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/plan2555.pdf

Last Updated on Friday, 27 July 2012 15:36
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249