top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขด้วยโปรแกรมHOSxPและHOSxP_PCU PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 15 August 2012 08:21

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขด้วยโปรแกรมHOSxPและHOSxP_PCU ในระหว่างวันที่ 3-25 กันยายน 2555

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (43file.pdf)หนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม HOSxPและHOSxP_PCUหนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม HOSxPและHOSxP_PCU480 Kb
Last Updated on Wednesday, 15 August 2012 08:28
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249