top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขด้วยโปรแกรมHOSxPและHOSxP_PCU PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 15 August 2012 08:21

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขด้วยโปรแกรมHOSxPและHOSxP_PCU ในระหว่างวันที่ 3-25 กันยายน 2555

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (43file.pdf)หนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม HOSxPและHOSxP_PCUหนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม HOSxPและHOSxP_PCU480 Kb
Last Updated on Wednesday, 15 August 2012 08:28
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249