top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประกาศร่วมจ่าย 30 บาท และบุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ...(แก้ไขเรียบร้อยแล้ว) PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 16 August 2012 09:14

ประกาศร่วมจ่าย 30 บาท และบุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ...(แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/30BahtReturned.zip

Last Updated on Thursday, 16 August 2012 09:24
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249