top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอให้ รพท./รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 27 August 2012 14:31

    ขอให้จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   สำหรับการจัดสรรระดับหน่วยบริการ ๔๐%  ภายใต้วงเงินเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วจัดส่งข้อมูลการจัดทำแผนให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อจะได้รวบรวมและกลั่นกรองก่อนเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

๑. หนังสือให้จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบ ๕๖ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Book(1).doc

๒. แบบฟอร์มจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี ๕๖ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Form(2).xls

 

Last Updated on Monday, 27 August 2012 16:12
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249