top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการร่วมจ่าย ๓๐ บาท (แก้ไขแล้ว) PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Friday, 31 August 2012 11:30

แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการร่วมจ่าย ๓๐ บาท (แก้ไขแล้ว)  จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัพเดท 31 ส.ค. 2555

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/A detailed record of the co-pay 30 Baht.doc

Last Updated on Friday, 31 August 2012 12:02
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249