top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 10 ก.ย. 2555 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 10 September 2012 11:47

รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 10 ก.ย. 2555

1. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/CoverageAmnat 55_10092555.xls

2. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Nationnal Ranking 10092555.xls

3. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/RANKING_September55_10092555.xls

เพื่อใช้ Monitor รายหน่วยบริการ ใช้ติดตามสิทธิว่าง สำรวจสิทธิบัตรที่จะหมดอายุ ณ สิ้นเดือน กันยายน 2555 นี้ เช่น อสม. , ครอบครัว อสม. , ผู้นำชุมชน , ครอบครัวผู้นำชุมชน เป็นต้น และสิทธิบัตรทุกประเภท ตามตัวชี้วีด KPI Coverage 99.80 %

Last Updated on Monday, 10 September 2012 13:02
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249