top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิกฤติพลังงาน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
Monday, 10 September 2012 15:30

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ก๊าซชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤติพลังงานไทย วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารและสมัครภายในวันที่ 14 กันยายน 2555

Last Updated on Friday, 28 September 2012 09:15
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249