top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิกฤติพลังงาน PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
Monday, 10 September 2012 15:30

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ก๊าซชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤติพลังงานไทย วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารและสมัครภายในวันที่ 14 กันยายน 2555

Last Updated on Friday, 28 September 2012 09:15
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249