top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญส่งบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลโรคเรื้อรัง PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 14 September 2012 11:16

                   เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   ขอเชิญส่งบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลโรคเรื้อรัง Online ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕  และขอให้ส่งรายชื่อให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๕  รายละเอียดตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Study of chronic disease_NCD.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249