top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
Tuesday, 18 September 2012 10:03

 ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อและการสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งกิจรรมประกอบด้วยการรับมอบป้ายมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ การนำเสนอนิทรรศการ และการนำเสนอบนเวที กิจกรรม บูรณาการกับกิจกรรมองค์กรต้นแบบไร้พุง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/market1(2).pdf และขอให้ตอบกลับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ ๑๙ กันยายน นี้ด้วย

Last Updated on Wednesday, 19 September 2012 09:39
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249