top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วยบริการหน่วยรับส่งต่อ ปี 2555 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 19 September 2012 09:51

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

 

        ด้วย สสจอำนาจเจริญ ขอแจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วย บริการรับส่งต่อ ปี 2555 ของหน่วยบริการรับส่งต่อในสังกัด (รพทและ รพช.ทุกแห่ง)  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/B_ P4P_refer55.pdf

 

 

Last Updated on Monday, 24 September 2012 09:04
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249