top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ส่งแผนความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรม ประจำปี 2556 PDF Print E-mail
Written by พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ   
Wednesday, 26 September 2012 08:58

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ขอให้ส่งแผนความต้องการลาศึกษาหรือฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัด ประจำปี 2556  รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย 

download

Last Updated on Wednesday, 26 September 2012 09:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249