top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญศึกษาดูงาน "โครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วย DM PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Wednesday, 03 October 2012 16:00

เรียน ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพท./รพช. แห่งละ 2 คน ศึกษาดูงาน วันที่ 10 ณ โรงพยาบาลราชวิถี กทม.www.amno.moph.go.th/amno_new/files/NCD.pdf

Last Updated on Thursday, 04 October 2012 09:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249