top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 08 October 2012 14:58

ถึง ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ ทุก รพ. ครับ !

       ตามที่ นโยบายเร่งด่วนเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ที่รัฐบาลได้ให้นโยบายและได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งหนังสือสั่งการ    รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานไปแล้วนั้น  ซึ่งทางสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สนย. ได้ดำเนินการและกำกับติดตามโดยได้จัดทำเวปไซด์เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป นั้น

       ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นในเวปไซด์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง        ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  โดยให้เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน เป็นต้นไป  ส่วนรายละเอียดและวิธีบันทึกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอภิชาติ  วุฒิเสลา)
  นายทะเบียนจังหวัด

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Reporting on the implementation of the policy to pay 30 Baht.pdf

Last Updated on Monday, 08 October 2012 15:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249