top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 09 October 2012 16:26

รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555  ตามไฟล์แนบ

1. Coverage55 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/CoverageAmnat 55(11).xls

2. Ranking ระดับประเทศ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Ranking Country Group 09102555.xls

3. Ranking ระดับหน่วยบริการ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/RANKING_September55_09102555.xls

 

         เพื่อนำไปใช้ Monitor ควบคุมกำกับการบริหารจัดการค่าว่างรายหน่วยบริการ/CUP ต่อไป...!

Last Updated on Tuesday, 09 October 2012 16:30
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249