top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 11 October 2012 15:07

เรียน ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 

           ขอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55  ซึ่งทางศาลากลางได้ประสานขอข้อมูลส่วนนี้มาทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อำนาจเจริญ  ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จึงได้ขออนุเคระห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55 ซึ่งได้แยกเป็นรายงานช่วงเวลา 6 เดือน ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเตรียมรองรับประมาณการด้านภัยคุกคามของจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป  รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

 

   แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Form Reported patient 54-55 workers.xls

Last Updated on Thursday, 11 October 2012 15:52
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249