top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ PDF Print E-mail
Written by งานพัสดุ   
Monday, 15 October 2012 15:09

 

                   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้นำความรู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ เข้าร่วมอบรมตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ และโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทางโทรสารหมายเลข 0 4545 1512 ต่อ 101 หรือทางอีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

เอกสารเพิ่มเติม

1. รายละเอียดโครงการ

2. แบบตอบรับ

 

 

Last Updated on Monday, 15 October 2012 15:13
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249