top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์


 


ระเบียบการลาศึกษา/ฝึกอบรม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 26 October 2012 10:54
  •  ระเบีบบ
  • แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ
  • แบบใบลา ศน. 1
  • แบบสัญญา ศน. 2,3
  • แบบแสดงความจำนงลาศึกษา
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249