top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Monday, 29 October 2012 14:21

                   ขอให้ทุก รพท./รพช./สสอ.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/NONUC 57.rar

Last Updated on Monday, 29 October 2012 14:42
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249