top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 05 November 2012 14:08

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ รพ.ละ 2 คน , รพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Meeting the national insurance fund fiscal year 2556.pdf

Last Updated on Monday, 05 November 2012 14:13
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249